Home » Reglement Dennenrhode

Reglement Dennenrhode 2022

(Het reglement is ook af te halen bij de receptie of kan per e-mail worden toegezonden)

Parkreglement van Bospark Dennenrhode B.V. Lid van Recron

  • Algemene bepalingen: In dit reglement wordt verstaan onder:
    Het park: Het Bospark genaamd Dennenrhode aan de Verlengde Haerderweg 5 te Doornspijk (gemeente Elburg), met de daartoe bijbehorende straten, paden, infrastructuur en verdere voorzieningen.
  • De beheerder: Bospark Dennenrhode B.V. of een door Bospark Dennenrhode B.V. aangewezen natuurlijk- of rechtspersoon.
  • Eigenaar: de eigenaar van een perceel grond in het park, dat bestemd is te worden gebruikt als recreatieterrein en waarop al dan niet een mobiel recreatieverblijf geplaatst is of zal worden.
  • Gebruiker: de gebruiker en/of huurder van een perceel grond in het park, dat bestemd is te worden gebruikt als recreatieterrein en waarop al dan niet een mobiel recreatieverblijf geplaatst is of zal worden.
  • Bospark Dennenrhode B.V. : de eigenaar van de infrastructuur, straten, paden, groen- en andere algemene en/of collectieve voorzieningen in het park.
    De bepalingen die in dit reglement zijn opgenomen, zijn voor zover mogelijk van toepassing op de eigenaar en op de gebruiker.

 

Artikel 1 De beheerder en/of Bospark Dennenrhode B.V. is/zijn niet aansprakelijk voor schade aan goederen/zaken en/of lichamelijk letsel van personen verblijvende in het park.

Artikel 2 Alle verplichtingen die in dit reglement worden opgelegd aan een eigenaar/gebruiker gelden ook de gezinsleden, gasten en bezoekers van de eigenaar/gebruiker, alsmede voor een gebruiker van zijn perceel grond. Bij overtreding kan de toegang tot het park aan de betreffende persoon door de beheerder en/of Bospark Dennenrhode B.V. worden ontzegd.

Ordebepalingen: Artikel 3
1. Iedere eigenaar/gebruiker is gehouden de rust en privacy van andere eigenaren, gebruikers en bezoekers van het park te respecteren. 2. Het is verboden: alcohol te gebruiken buiten het recreatieverblijf en/of buiten de horecagelegenheid; (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in het recreatieverblijf; (vuur)wapens in bezit te hebben. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
3. De maximum snelheid op het park is 5 km per uur. Dit geldt ook voor rijwielen al dan niet voorzien van een hulpmotor (brom- snorfietsen, scooters e.d.) Voor laatst genoemde categorieën geldt te alle tijde: motor uit op het park. Bij overtreding van deze maximumsnelheid dan wel het hebben van een ingeschakelde motor voor brom- snorfietsen, scooters e.d. heeft de beheerder het recht de auto of rijwiel buiten het park te plaatsen respectievelijk van het park te weren.
4. Bij de slagboom geldt dat uitgaand verkeer voorrang heeft op inkomend verkeer.
5. Het buiten het recreatieverblijf ophangen van wasgoed is niet toegestaan vanaf ’s zaterdags 13.00 uur tot en met maandagochtend 08.00 uur daarop volgend. Waslijnen zijn nimmer toegestaan, wel een droogrek of droogmolen, welke na gebruik direct buiten het zicht dient te worden opgeruimd.
6. Het gebruik van motormaaiers en andere geluidshinder veroorzakende (tuin)apparatuur is niet toegestaan voor 10.00 uur en na 20.00 uur.
Voormeld gebruik is op zon- en feestdagen geheel verboden.
7. Zonder toestemming van de beheerder is het de eigenaar/gebruiker verboden:
a. Goederen (waaronder dranken of etenswaren) in het park te koop aan te bieden.
b. Propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken.
c. Borden, affiches en dergelijke aan te brengen op of buiten de percelen en/of op het recreatieverblijf.
d. Met een vrachtwagen of ander groot voertuig het park in te gaan ( dit geldt ook voor bedrijfsvoertuigen).
e. Het perceel van een andere rechthebbende (behoudens toestemming) of de groenvoorziening van het park te betreden.
f. Vaartuigen en aanhangers op het park te stallen (al dan niet op eigen terrein).
g. Auto’s en andere voertuigen in het park te parkeren anders dan op eigen daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
h. Meer dan 1 auto op zijn perceel te parkeren.
i. Buiten de paden te rijden, fietsen of lopen.
j. Om op het gehele terrein, inclusief de parkeerplaatsen onderhoudsbeurten aan auto’s, motoren, vaartuigen en dergelijke te geven, waaronder mede te verstaan het verversen van olie en het verrichten van reparaties die normaliter in een garage worden uitgevoerd.
k. Buiten zijn recreatieverblijf gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen.
l. Binnen zijn recreatieverblijf gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen, op zodanige wijze dat het voor anderen hoorbaar is.
m. (Ver)Bouw- en timmer werkzaamheden wat gepaard gaat met geluidshinder veroorzakende apparatuur tijdens het hoogseizoen uit te voeren.
n. Te barbecueën op houtskool of het stoken van een vuurkorf.
o. Grondwater aan zijn perceel te (doen) onttrekken.

Percelen en recreatieverblijven. Artikel 4
1. De eigenaar/gebruiker is verplicht om te gedogen dat in, op en boven de grond van zijn perceel voorzieningen voor de distributie van gas, water, elektriciteit, televisiesignalen en dergelijke worden aangebracht, hersteld, vervangen of onderhouden, dit naar inzicht van de beheerder.
2. Al het geen ter zake van die algemene (nuts) voorzieningen in, op of boven een perceel is aangebracht dient onaangetast te blijven. Het is de eigenaar/gebruiker niet toegestaan aan een dergelijke (nuts) voorziening enige verandering aan te brengen dan wel onderhoud te plegen, ook niet voor het gebruik van gas, water of elektriciteit of ontvangst van televisiesignalen en dergelijke ten behoeve van de eigenaar.
3. Er mogen geen schotelantennes geplaatst worden.
4. Zonder toestemming van de beheerder mogen geen bomen, heesters, struiken en heggen gerooid of verwijderd worden.
5. Iedere eigenaar/gebruiker is gehouden de tuin op zijn recreatieterrein in te richten en te (laten) onderhouden.
6. Zonder toestemming van de beheerder is het de eigenaar/gebruiker niet toegestaan aan de buitenzijde van het recreatieverblijf (waaronder begrepen de dakbedekking) veranderingen aan te brengen, waaronder begrepen wijzigingen van de kleuren.
7. Het recreatieverblijf dient in goede staat van onderhoud gehouden te worden.
8. Het bespuiten van planten en gewassen met insectenbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
9. Het plaatsen van erf afscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met goedkeuring van de beheerder plaatsvinden. Afscheidingen, heggen en struiken mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan twee meter.
10. Het plaatsen van bergingen, blokhutten, schuurtjes en dergelijke mag slechts met goedkeuring van de beheerder plaatsvinden.

Artikel 5
1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van propaangas, dat slechts via de gashouder van Bospark Dennenrhode B.V. dient te worden betrokken. Het is verboden steenkool, hout en dergelijke in de kachel te stoken of anderszins aan te wenden.
2. De voor het gebruik van elektrische apparaten benodigde stoppen/zekeringen (ampères) zal ter beoordeling zijn van de beheerder.
3. De beheerder of door een door hem aan te wijzen persoon of instelling heeft voor het keuren van de installaties, dan wel de inspecties daarvan, of voor de controle van de meters en het opnemen van de meterstand te allen tijde toegang tot het recreatieverblijf.

Artikel 6 De beheerder kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval, welke regels door de eigenaar/gebruiker te allen tijde dienen te worden opgevolgd.

Artikel 7 Ten aanzien van de door de beheerder uitgevoerde werkzaamheden en/of verrichte diensten o.a. bestaande uit het ophalen van huisvuil bij de daartoe, op door de beheerder aangewezen plaatsen in het park, het schoonhouden van de wegen en paden in het park, de verlichting van de wegen en paden in het park, het algemeen toezicht op het park en het gebruik van de faciliteiten op het park zal door de eigenaar/gebruiker een vergoeding verschuldigd zijn, zoals aangegeven in de akte van levering of huurovereenkomst.

Artikel 8
1. Iedere eigenaar/gebruiker zal zich onthouden van activiteiten, die enige vervuiling in het park aan bodem, grondwater of opstallen teweeg brengt of kan brengen. Bij overtreding zullen de opruimkosten op de eigenaar/gebruiker worden verhaald.
2. De eigenaar/gebruiker draagt er zorg voor dat zijn perceel grond op het park in een milieuhygiënische verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door zijn toedoen of nalaten schade wordt geleden dan wel overlast van bijvoorbeeld ongedierte veroorzaakt, is hij ter zake tegenover Dennenrhode aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.
Indien eigenaar/gebruiker geen gevolg geeft aan een schriftelijke sommatie van de beheerder om binnen een redelijke termijn de desbetreffende overlast ongedaan te maken, is de beheerder gerechtigd om op kosten van de nalatige eigenaar al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is ter beëindiging van de overlast.

Artikel 9 Verhuur respectievelijk onderverhuur aan derden door de Eigenaar respectievelijk Gebruiker is uitsluitend toegestaan onder toepassing van het per 1 januari 2022 geldend verhuurreglement.

Artikel 10 Bij verkoop zal het recreatieverblijf te allen tijde eerst moeten worden aangeboden aan Bospark Dennenrhode B.V. De bemiddeling van het te verkopen recreatieverblijf kan via Bospark Dennenrhode B.V. (tegen een door Bospark Dennenrhode B.V. en eigenaar vastgestelde vergoeding) of een door Bospark Dennenrhode B.V. en/of eigenaar aangewezen makelaar plaatsvinden.

Artikel 11 Permanente bewoning van het recreatieverblijf is nimmer toegestaan. Bij overtreding hiervan is Bospark Dennenrhode B.V. /de beheerder niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Niet gekooide huisdieren (maximaal 2) dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een recreatieverblijf en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere gasten van het park. Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd buiten het perceel van eigenaar/gebruiker. Katten dienen binnen de grenzen van het perceel van eigenaar/gebruiker te blijven. Loslopende katten op het park zijn niet toegestaan. Het uitlaten van honden of katten op het park is verboden.

Artikel 13 Indien eigenaar/gebruiker gebruik wil maken van een postbus, zal door de beheerder aan eigenaar/gebruiker een sleutel van een postbus uit worden gereikt tegen ontvangst van een vastgestelde waarborgsom en een jaarlijks vastgestelde vergoeding.

Artikel 14 De eigenaar/gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die voortvloeien uit dit reglement. In geval van niet-nakoming van één of meerdere van de verplichtingen door de eigenaar/gebruiker kan deze, na eerst een schriftelijke waarschuwing te hebben ontvangen:
– de toegang tot het park gedurende een door Bospark Dennenrhode B.V. vast te stellen termijn worden ontzegd.
– de toegang tot het park geheel worden ontzegd.
Voorts kunnen voor rekening van de eigenaar/gebruiker, nadat deze in gebreke is gesteld door Bospark Dennenrhode B.V. voorzieningen worden getroffen, die noodzakelijk zijn voor naleving van de bepalingen die in dit reglement en/of huurovereenkomst zijn opgenomen en voor de naleving van alle overige tussen partijen geldende regelingen.
In gevallen waarin het parkreglement niet voorziet, beslist de beheerder, met inachtneming van de bepalingen der wet en de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 15 Op de tussen Bospark Dennenrhode B.V. en de eigenaar/gebruiker bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag dan wel aan de rechtbank, zo nodig sector kanton, binnen wier gebied het park waarop het geschil betrekking heeft, is gelegen.