Home » Recron voorwaarden

RECRON-VOORWAARDEN Voor vaste plaatsen

Deze RECRON-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden, ook voor de lopende contracten, in werking per 1 maart 2016. De bedoeling van de voorwaarden is voor beide partijen de rechten en plichten duidelijk vast te leggen.
Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u, uw gezinsleden en de recreatieondernemer op wiens bedrijf u te gast bent. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig!

Let op bij wie u recreëert
Heerlijk uitrusten en ontspannen op een recreatiebedrijf. Even weg van de drukte en de stress. Daarvoor komt u immers naar het bedrijf van uw keuze. Toch is het wel belangrijk om vooraf te bekijken bij welk recreatiebedrijf u recreëert. Bij uitrusten en ontspannen denkt u natuurlijk niet direct aan de onvermijdelijke spelregels maar soms kan het voor u en de ondernemer belangrijk zijn te weten wat wel en niet mag. Overigens kunt u met al uw vragen altijd terecht bij de recreatieondernemer, die u graag te
woord zal staan. Het is altijd beter vooraf te overleggen dan achteraf te moeten corrigeren.

RECRON
Het recreatiebedrijf waar u wilt reserveren, is aangesloten bij RECRON. Dit is de Brancheorganisatie van en voor recreatieondernemers.
Van de aangesloten recreatieondernemers mag u kwaliteit in product en dienstverlening verwachten, maar ook betrouwbaarheid en veiligheid. U kunt daar een beroep op doen. RECRON heeft namens de aangesloten ondernemers, samen met de ANWB en de Consumentenbond, waarbij de laatste twee uw belangen hebben behartigd, spelregels opgesteld: de RECRON-voorwaarden.
Afgesproken is dat alle ondernemers zich aan deze regels houden. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen tussen u en de recreatieondernemer waar u samen niet uitkomt, dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie Recreatie. Dat geldt voor alle onderwerpen die in de voorwaarden staan. Hoe te handelen, kunt u lezen in deze voorwaarden.

Annuleren
Vaak reserveert u uw vakantie of verblijf van tevoren om teleurstelling te voorkomen. De RECRON-voorwaarden bieden een annuleringsregeling.
Lees deze regeling goed en aarzel niet nadere informatie te vragen of een aanvullende en volledige annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij het recreatiebedrijf waar u wilt reserveren.

Regels omtrent het verblijf
De RECRON-voorwaarden zijn op alle bij RECRON aangesloten bedrijven hetzelfde. Let dus op het logo (de drie ringen van Nederland) of vraag of het recreatiebedrijf van uw keuze bij RECRON is aangesloten. De meeste RECRON-bedrijven hebben echter wel eigen regels omtrent het verblijf op het recreatiebedrijf en regels voor de koop of verkoop van kampeermiddelen. De ondernemer zal u hiervan vooraf in kennis stellen en deze schriftelijke voorwaarden overhandigen. Mocht dit onverhoopt achterwege blijven, vraagt u er dan naar. Het kan voor u belangrijk zijn.

Wat de recreant zeker moet weten!
• Een vaste plaats is een onbebouwd deel van het terrein. Deze plaats mag u uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruiken
en voor de plaatsing van een kampeermiddel. De plaats en/of het kampeermiddel is geen Woonruimte in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en er geldt geen wettelijke huurbescherming.
• Het contract is tijdelijk: de huur van de grond geldt telkens voor een jaar en wordt in beginsel jaarlijks automatisch verlengd.
Houd rekening met dit tijdelijke karakter. De ondernemer kan u een overeenkomst aanbieden voor een langere periode. Zo’n overeenkomst geeft u meer zekerheid, maar anderzijds bent u dan ook gehouden te voldoen aan de (financiële) verplichtingen over een langere periode dan één jaar. Informeer hierover bij de ondernemer.
• Een overeenkomst voor een vaste plaats kan door u of door de ondernemer tegen het eind van de contractsperiode of tussentijds worden beëindigd. Een beëindiging heeft consequenties voor u en voor het op de vaste plaats geplaatste kampeermiddel. Na de beëindiging van de overeenkomst kunt u niet langer gebruik maken van de plaats. Uw kampeermiddel moet dan zijn verwijderd.
Hierover zijn in de RECRON-voorwaarden nadere bepalingen opgenomen. Als er zaken zijn die voor u niet geheel duidelijk zijn, bijvoorbeeld rondom het tijdelijk karakter van de overeenkomst of rondom de beëindiging van de overeenkomst, vraag de ondernemer er dan naar. Hij informeert u graag nader over het een en ander. U kunt ook informatie vinden op www.anwb.nl.
• Verkoop: voor verkoop van uw kampeermiddel op dezelfde standplaats is toestemming nodig van de ondernemer. Het terrein is immers van de ondernemer en deze houdt zeggenschap over welke huurders op zijn standplaatsen komen. Aan de toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. De koopprijs van het kampeermiddel kan niet méér zijn dan de waarde van het kampeermiddel zelf, dus zonder de grond, zonder vergoeding voor het plekje, de ligging en het uitzicht e.d. Bij het bepalen van de koopprijs is vooral van belang het merk en type van het kampeermiddel, vervolgens de afschrijving wegens leeftijd en/of de staat
van onderhoud.
• In deze voorwaarden is de opzegging wegens herstructurering van de niet verplaatsbare kampeermiddelen niet geregeld. In die gevallen is het aan de contractanten om zelf een oplossing te vinden, bij gebreke waarvan elk der partijen zich kan wenden tot de Geschillencommissie of de burgerlijk rechter.

Overheid
Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Bij het opstellen van de RECRON-voorwaarden is hiermee rekening gehouden.
Toch veranderen deze regels of er komen nieuwe regels, waar u en de ondernemer zich aan moeten houden. De ondernemer zal u hiervan zoveel mogelijk (schriftelijk) op de hoogte houden.

Belastingen
Recreanten met een vaste standplaats of seizoenplaats krijgen in sommige gemeenten te maken met een aanslag forensenbelasting of toeristenbelasting. Recreanten doen er goed aan zich te informeren over lokale belastingen. De ondernemer verplicht zich de recreant hierover optimaal te informeren.
De overeenkomst die u wordt voorgelegd dient u te tekenen. Heeft u na het doorlezen van alle informatie nog vragen, vraagt u dan om een toelichting. De recreatieondernemer en zijn medewerkers staan u graag te woord.
Overal waar ’hij’ wordt gebruikt, kan ook ’zij’ worden bedoeld.

v e r e n i g i n g v a n r e c r e at i e o n d e r n e m e r s n e d e r l a n d
v a s t e p l a a t s e n
Artikel 1: Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake
het gebruik van de plaats;
b. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de
plaats aangegaan is;
c. ondernemer: degene die met de recreant de overeenkomst inzake de
plaats heeft gesloten;
d. plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een
kampeermiddel geplaatst te houden, ongeacht de periode van gebruik;
e. kampeermiddel: (sta)caravan, chalet, zomerhuisje e.d. Een zomerhuisje
is een kampeermiddel dat ter plaatse is gebouwd (steen voor steen of
plank voor plank) en dat voor toepassing van deze voorwaarden als niet
verplaatsbaar kampeermiddel wordt beschouwd;
f. geschakeld/dubbel kampeermiddel: twee of meer delen van een (sta)
caravan of chalet, ieder met een eigen chassis, die van fabriekswege zo
zijn geconstrueerd dat zij samen, op de plaats gemonteerd, één geheel
vormen. Een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in
welke vorm dan ook (waaronder serres en veranda’s) maakt een kampeermiddel
geen geschakeld/dubbel kampeermiddel;
g. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon;
h. derde: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(
en), die met instemming van de recreant en de ondernemer
gebruik maakt van en/of verblijft op de plaats van de recreant;
i. informatie: door de ondernemer schriftelijk of elektronisch beschikbaar
gestelde gegevens op basis waarvan deze overeenkomst mede is
gesloten, inzake het gebruik van de plaats, de voorzieningen en het verblijf
(waaronder te verstaan onder andere deze RECRON-voorwaarden,
gedragsregels, verkoopvoorwaarden, bemiddelingsvoorwaarden, vereisten
van onderhoud en gebruik van het kampeermiddel, bestemming van het
terrein, openingstijden, regels omtrent het gebruik door derden);
j. overeenkomstjaar: de periode van één jaar welke aanvangt op de datum
tegen welke de overeenkomst gebruikelijk op het recreatiebedrijf van de
ondernemer wordt verlengd;
k. jaargeld: de per overeenkomstjaar door de recreant aan de ondernemer
verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de plaats;
l. aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel
op de reeds bestaande nutsvoorzieningen (gas, water, elektra,
riool, communicatie, etc.) en de toegang tot het gebruik hiervan;
m. aanlegkosten: eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot
het overnamepunt;
n. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening
van het recreatiebedrijf;
o. annulering: beëindiging van de overeenkomst vóór de ingangsdatum door
de recreant;
p. herstructurering: een andere inrichting aan (een deel van) het terrein
geven;
q. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600,
2509 LP ‘s-Gravenhage (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR
‘s-Gravenhage), samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.
r. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant
niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.
2. De in deze voorwaarden genoemde termijnen zijn vervaltermijnen.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking met het
recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type te plaatsen
en geplaatst te houden.
2. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de ondernemer, aan het kampeermiddel wijzigingen aan te brengen waardoor
deze niet meer verplaatsbaar wordt.
Een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in welke vorm
dan ook (waaronder serres en veranda’s) laat onverlet dat het kampeermiddel
verplaatsbaar is. Indien het kampeermiddel als gevolg van ouderdom of
de staat waarin het verkeert niet meer verplaatsbaar is, wordt het kampeermiddel,
voor de toepassing van deze voorwaarden, niettemin als verplaatsbaar
beschouwd.
3. De recreant mag het kampeermiddel enkel vervangen door een kampeermiddel
van een vergelijkbaar type. Bij vervanging wordt, onder dezelfde voorwaarden,
een nieuwe overeenkomst gesloten.
4. De ondernemer dient de informatie als bedoeld in artikel 1.i vooraf aan het
sluiten van de overeenkomst aan de recreant te verstrekken. De ondernemer
maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk of elektronisch aan de
recreant bekend.
5. De recreant is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer
de naam, het adres, de woonplaats van hem en zijn mederecreant(en) te
verstrekken conform de gemeentelijke basisadministratie en onmiddellijk bij
elke wijziging.
6. De recreant is verplicht de voorwaarden en regels die onderdeel zijn van
de informatie als bedoeld in artikel 1.i van de ondernemer na te leven. De
recreant draagt er zorg voor dat (een) mederecreant(en) en/of derde(n) die
hem bezoeken en/of bij hem verblijven, de voorwaarden en de regels die
onderdeel zijn van de informatie van de ondernemer naleven.
7. Daar waar het gestelde in de overeenkomst en/of de regels die onderdeel zijn
van de informatie van de ondernemer voor de recreant nadelig is of zijn ten
opzichte van de RECRON-voorwaarden, prevaleren de RECRON-voorwaarden.
8. De recreant verklaart met het sluiten van deze overeenkomst dat het
kampeermiddel zijn eigendom is en dat hij deze overeenkomst sluit met
instemming van zijn eventuele partner voor zover hij met deze partner een
gezamenlijk vermogen heeft.
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar
en het daaropvolgende overeenkomstjaar. Zij wordt na afloop daarvan
telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan
geldende voorwaarden.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen de recreant en de ondernemer bij
het aangaan van de overeenkomst bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde
datum van rechtswege zal eindigen.
Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. Het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst
door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient
aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. De ondernemer dient aan te
geven welke bedragen hij naast het jaargeld in rekening brengt.
2. De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of
het jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de
ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct
op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de
recreant door te berekenen.
3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst de aansluitkosten
schriftelijk of elektronisch bekend maken. Aansluitkosten worden niet verminderd
of gerestitueerd.
4. Indien de recreant aan de ondernemer aanlegkosten heeft voldaan zal de
ondernemer bij de beëindiging van de overeenkomst deze kosten restitueren
onder aftrek van een afschrijving van 10% per (gedeelte van een) jaar.
5. De ondernemer maakt drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar
aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend wat het jaargeld voor
het komende overeenkomstjaar is.
6. De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld
te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien
hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal
gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.
Artikel 5: Informatie
1. Bij een wijziging van de informatie dient de ondernemer rekening te houden
met bestaande situaties en afspraken.
2. Een ingrijpende wijziging van de informatie dient de ondernemer uiterlijk zes
maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant bekend te
maken.
3. Bij een ingrijpende wijziging van de informatie heeft de recreant het recht
de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de ondernemer met inachtneming van de afgesproken
termijnen te betalen.
2. Indien de recreant, ondanks schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting
binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning, niet
of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3. De leden 3, 4, 5 en 6 van artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Na de schriftelijke aanmaning komen ten laste van de recreant de door de
ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de op dat moment
geldende wettelijke staffel en de wettelijke rente over de te vorderen
som. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van
deze wettelijke normen.
Artikel 7: Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst is de recreant een percentage van het
jaargeld als vergoeding aan de ondernemer verschuldigd als volgt:
a. 15% bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;
b. 50% bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum;
c. 75% bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;
d. 90% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;
e. 100% bij annulering op de dag van de ingangsdatum.
2. De vergoeding wordt in redelijkheid verminderd en het eventueel te veel betaalde
gerestitueerd indien, op voordracht van de recreant, de ondernemer
en een derde voor de plaats een overeenkomst sluiten voor dezelfde periode
of een gedeelte daarvan. De ondernemer heeft recht op vergoeding van de
administratiekosten.
Artikel 8: Gebruik door (een) derde(n)
Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts
toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer
waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.
Artikel 9: Verkoop kampeermiddel
1. Verkoop van het kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van
het kampeermiddel met behoud van plaats is slechts toegestaan na schriftelijke
toestemming van de ondernemer.
2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht
dient te nemen.
3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt dient dit voorafgaand aan de
verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel
eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang.
Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan
te gaan.
De ondernemer mag het sluiten van de overeenkomst met de koper niet
afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht
tot bemiddeling aan de ondernemer.
4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de
ondernemer of -na schriftelijke toestemming van de ondernemer- een derde
hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de
ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar
bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke
overeenkomst.
5. Bij de opdracht als bedoeld in de tweede zin van het vierde lid, bedraagt
de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een
bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddelingsvergoeding dient
in redelijke verhouding te staan tot de te verwachten uren en kosten die de
bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht.
In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde kunnen recreant en ondernemer
voorafgaand aan de bemiddeling een vergoeding van de kosten en uren
van de ondernemer op basis van nacalculatie overeenkomen. De ondernemer
specificeert deze kosten en uren. De ondernemer verstrekt aan de recreant
schriftelijk of elektronisch een kwitantie.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel
blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar
of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.
7. De recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie
van het te veel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar
indien:
a. ontruiming van de plaats vóór 1 juli van het lopende overeenkomstjaar
plaatsheeft en
b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en
c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.
8. Voor de koper met wie een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, zijn de
dan geldende voorwaarden en informatie zoals bedoeld in artikel 1.i van
toepassing.
Artikel 10: Beëindiging door de recreant
1. De recreant kan de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het
lopende overeenkomstjaar schriftelijk opzeggen.
2. Indien de recreant overlijdt, hebben zijn mederecreanten -voor zover zij
daartoe gerechtigd zijn- het recht de overeenkomst over te nemen. Zij dienen
de ondernemer zo spoedig mogelijk van hun beslissing in kennis te stellen.
Indien er geen mederecreanten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege
zonder dat daartoe opzegging vereist is.
Het staat de ondernemer vrij met een erfgenaam, die niet als mederecreant
op de overeenkomst staat, al dan niet een overeenkomst te sluiten. Indien
geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, krijgen de erven die de verplichtingen
van de overledene overnemen een redelijke termijn om de plaats
leeg op te leveren. Het vooruitbetaalde jaargeld voor het resterende deel van
de contractperiode wordt aan hen vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd,
tenzij ontruiming na 1 juli van het lopende contractjaar plaatsheeft.
De recreant vrijwaart de ondernemer voor eventuele vorderingen die verband
houden met het overlijden van hemzelf en die betrekking hebben op de
overeenkomst en/of de plaats en/of het kampeermiddel en/of daaraan gerelateerde
zaken.
3. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.
Artikel 11: Beëindiging door de ondernemer
1. De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien:
a. de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke waarschuwing
de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de
informatie van de ondernemer en/of de overheidsvoorschriften niet of
niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer
en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe
omgeving van het terrein bederft;
b. de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de
plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het
terrein handelt;
c. (een) overheidsmaatregel(en) de ondernemer noodzaakt/noodzaken tot
beëindiging van de overeenkomst. De ondernemer dient de recreant
over de overheidsmaatregel(en) schriftelijk of elektronisch te informeren
binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel heeft
aangekondigd;
d. de bedrijfsvoering van de ondernemer ophoudt te bestaan. De bedrijfsvoering
eindigt niet van rechtswege bij verkoop van het bedrijf;
e. het kampeermiddel, ondanks schriftelijke waarschuwing en na een redelijke
termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen
voldoet;
f. het kampeermiddel van de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing
in een zodanig slechte staat verkeert, dat het aanzien van het terrein en
de directe omgeving wordt geschaad. In de schriftelijke waarschuwing
dient de ondernemer aan te geven wat de recreant binnen minimaal
een halfjaar na dagtekening van de schriftelijke waarschuwing dient te
vernieuwen of aan te passen;
g. de verhouding tussen de ondernemer en de recreant, ondanks schriftelijke
waarschuwing, duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van
de ondernemer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand
laat. De ondernemer dient de ontwrichting bij schriftelijke opzegging te
motiveren;
h. de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein
tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop
een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst,
nodig is.
Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet
en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde vergunning,
wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend,
dan wel op redelijke termijn te verwachten is.
2. Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven
of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van
drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.
3. Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het
eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te
nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.
4. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.
Artikel 12: Herstructurering
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op een overeenkomt voor een verplaatsbaar
of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel.
2. De ondernemer zorgt er zo veel mogelijk voor dat de recreant in de periode
voor aanvang van de herstructurering niet op hinderlijke wijze in zijn recreatiegenot
wordt gestoord door de voorbereidende werkzaamheden.
3. In geval van herstructurering waarbij de ondernemer de overeenkomst beëindigt,
is de ondernemer verplicht de recreant zo mogelijk een plaats (minimaal
gelijkwaardig) op het terrein aan te bieden, tenzij het kampeermiddel,
gezien de leeftijd van het kampeermiddel en/of de staat waarin dit verkeert,
niet meer op het terrein past.
4. Indien de ondernemer en de recreant op grond van het derde lid een nieuwe
overeenkomst sluiten, draagt de ondernemer de directe kosten voor de verplaatsing
van het kampeermiddel en een eventuele berging die met schriftelijke
toestemming van de ondernemer op de plaats is aangebracht.
De ondernemer vergoedt niet de eventuele verplaatsingskosten voor de verplaatsing
van andere zaken zoals serres, terrassen, (aan)bouwsels in welke
vorm dan ook, tegelwerk, bestrating en beplanting.
De ondernemer kan in plaats van het vergoeden van de directe kosten zoals
hiervoor in dit lid bepaald, kiezen voor verplaatsing van het kampeermiddel
en de eventuele berging, een en ander met inachtneming van de voorwaarden
van de RECRON verplaatsingsovereenkomst.
5. a. Indien sprake is van een verplaatsbaar kampeermiddel en een minimaal
gelijkwaardige plaats niet op het terrein beschikbaar is, heeft de recreant
de plaats te ontruimen en heeft hij recht op een tegemoetkoming in de
verplaatsingskosten indien hij de plaats heeft ontruimd overeenkomstig
artikel 15 lid 1. De verplaatsingskosten vanaf de plaats tot buiten het
terrein zijn voor rekening van de ondernemer.
Indien de recreant een minimaal gelijkwaardige plaats op het terrein
wordt aangeboden onder de verplichting voor de recreant te moeten bijdragen
in de aanlegkosten zoals bedoeld onder art 1.1 sub m, heeft de
recreant het recht de plaats te weigeren en kan hij aanspraak maken op
de tegemoetkoming zoals bedoeld in lid 6.
b. Indien het kampeermiddel ondanks het bepaalde in het tweede lid van
artikel 2 niet meer verplaatsbaar is en er voor de recreant voor een ander
kampeermiddel een minimaal gelijkwaardige plaats niet beschikbaar is,
heeft de recreant het recht op een tegemoetkoming in verband met de
verwijdering van het kampeermiddel.
6. De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van het kampeermiddel als
bedoeld in lid 5 onder a en de tegemoetkoming als bedoeld in lid 5 onder
b bedraagt € 1.482. In het geval van een verplaatsbaar en niet meer verplaatsbaar
geschakeld/dubbel kampeermiddel bedraagt de tegemoetkoming
€ 2.233. De ondernemer heeft het recht de tegemoetkoming met vorderingen
op de recreant te verrekenen.
7. In het geval van een herstructurering waarbij de ondernemer de overeenkomst
beëindigt en op het terrein een minimaal gelijkwaardige plaats niet
beschikbaar is, heeft de recreant indien hij voor het einde van de overeenkomst
de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer
recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende
periode van de overeenkomst.
De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kan de recreant gratis
gebuik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen,
gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden
wel voor rekening van de recreant.
8. Ondernemer en recreant kunnen overeenkomen dat de recreant het kampeermiddel
aan de ondernemer levert en dat de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten
als bedoeld in lid 5 onder a of de tegemoetkoming in de
verwijderingskosten in lid 5 onder b wordt verrekend met de werkelijke ontruimings-
en opruimingskosten.
9. De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten wordt jaarlijks per 1 januari,
geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer reeks alle huishoudens
zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in juni van het
voorgaande jaar.
10. Voor zover niet geregeld in lid 7 van dit artikel worden de ontruiming en
opruiming van de plaats geregeld in artikel 15.
Artikel 13: Tussentijdse beëindiging
1. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft de recreant
het jaargeld verschuldigd exclusief de kosten wegens het verbruik van gas,
water, elektra en gebruik van riool maar inclusief de kosten voor communicatieverbindingen
in verband met reeds door de ondernemer aangegane
verplichtingen voor de resterende periode van de overeenkomst tenzij een
direct voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden
en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein. Indien een voor
de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en geen gelijkwaardige
plaats beschikbaar is op het terrein heeft de recreant recht op
vermindering van het jaargeld over de resterende periode van de overeenkomst,
te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand. Indien de
ondernemer een recreant heeft gevonden die de plaats wil gebruiken dan
heeft deze voorrang.
2. De recreant heeft geen recht op vermindering van het jaargeld indien
de overeenkomst door de ondernemer is beëindigd op grond van een
toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad aan de zijde van
de recreant.
3. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.
Artikel 14 Tussentijdse beëindiging door de ondernemer bij een
toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad
1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(en) de verplichtingen uit
de overeenkomst, de regels in de informatie en/of de overheidsvoorschriften,
ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft
of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid
en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst in stand laat, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks met inachtneming van het
tweede en derde lid. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen
achterwege worden gelaten.
2. De ondernemer heeft het recht het gebruik van de plaats en/of het kampeermiddel
met onmiddellijke ingang te verbieden en de nutsvoorzieningen af te
sluiten indien niet wordt voldaan aan de veiligheidseisen. De ondernemer
maakt schriftelijk bekend hoe de plaats en/of het kampeermiddel aangepast
dient te worden. De recreant heeft na de schriftelijke bekendmaking een
termijn van 1 maand om de plaats en/of het kampeermiddel in overeenstemming
met de geldende veiligheidseisen te brengen. In het geval na afloop van
de termijn de plaats en/of het kampeermiddel naar het oordeel van de ondernemer
nog steeds niet voldoet aan de veiligheidseisen maakt de ondernemer
dit aan de recreant schriftelijk gemotiveerd bekend en heeft de ondernemer
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt de ondernemer
aan de recreant bekend met een aangetekende of persoonlijk overhandigde
brief. In die brief dient de ondernemer de recreant te wijzen op de mogelijkheid
een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de
termijn die de recreant daarbij in acht dient te nemen.
4. De ondernemer kan in dringende gevallen de recreant, mederecreant(en) en/
of derde(n) verbieden gebruik te maken van de plaats en/of het kampeermiddel
vanaf het moment van opzegging, tenzij de Geschillencommissie anders
bepaalt.
5. Na de beëindiging dient de recreant zijn plaats te ontruimen en het kampeermiddel
van het terrein te verwijderen en is het betreden van het terrein
hem, de mederecreant(en) en/of derden verboden.
6. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.
Artikel 15: Ontruiming
1. Onder ontruiming door de recreant wordt verstaan het van de plaats en van
het terrein verwijderen van al hetgeen zich op de laatste dag van de overeenkomst
op de plaats bevindt of heeft bevonden, uitgesloten eigendommen
van de ondernemer.
2. Indien de recreant de beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer
betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie,
mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming, alvorens de Geschilencommissie
daarin uitspraak heeft gedaan.
3. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door de recreant
dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op
te leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.
4. In het geval van een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de
recreant dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer
op te leveren uiterlijk op de datum waartegen de overeenkomst tussentijds
is beëindigd.
5. Indien de recreant niet voldoet aan het bepaalde in het derde lid heeft de
ondernemer het recht na schriftelijke sommatie en met inachtneming van
een redelijke termijn, de plaats te ontruimen en op te ruimen. In de schriftelijke
sommatie dient de ondernemer de recreant te wijzen op het bepaalde
in het achtste en negende lid.
6. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer
dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op
te leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.
7. In het geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer
dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer
op te leveren binnen een redelijke termijn met een maximum van één maand
vanaf de datum waartegen de overeenkomst tussentijds is beëindigd.
8. Indien de recreant niet voldoet aan het bepaalde in het vijfde of zesde lid heeft
de ondernemer het recht de plaats te ontruimen en op te ruimen. Indien de recreant
de beëindiging of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de
ondernemer betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie,
mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming alvorens de beslissing
van de Geschillencommissie hem daartoe het recht geeft.
9. Vanaf het moment dat de ondernemer het recht toekomt de plaats te ontruimen
en op te ruimen zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruimen
en opruimen en eventuele stallingskosten voor rekening van de recreant en
heeft de ondernemer het recht deze kosten te verrekenen met geldelijke verplichtingen
van de ondernemer aan de recreant onverminderd het bepaalde
in het tiende lid.
10. Vanaf het moment dat de ondernemer het recht toekomt de plaats te ontruimen
en op te ruimen wordt de recreant geacht afstand te hebben gedaan van
al hetgeen zich op de plaats bevindt.
a. De ondernemer heeft het recht, indien de waarde dat rechtvaardigt, al
hetgeen zich op de plaats bevindt op kosten van de recreant openbaar te
laten verkopen;
b. Indien de kosten van een openbare verkoop de geschatte opbrengst zouden
overtreffen, heeft de ondernemer het recht al hetgeen zich op de
plaats bevindt op kosten van de recreant onderhands te verkopen;
c. De ondernemer heeft het recht de opbrengst van een openbare of
onderhandse verkoop te verrekenen met alle geldelijke verplichtingen van
de recreant aan de ondernemer. Bij gebruikmaking van dit recht dient
de ondernemer een eventuele meeropbrengst met een gespecificeerde
afrekening aan de recreant af te dragen;
d. De ondernemer heeft het recht elke zaak die in redelijkheid niet te
verkopen is op kosten van de recreant als afval af te laten voeren en te
vernietigen.
11. De recreant is niet aansprakelijk voor door hem bij de ontruiming en/of opruiming
veroorzaakte schade die hem niet kan worden toegerekend. Indien bij de
ontruiming en/of opruiming schade ontstaat door veranderingen in/aan/op het
terrein veroorzaakt door de ondernemer, is de ondernemer aansprakelijk.
12. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan
bij de ontruiming en/of opruiming, die hem niet kan worden toegerekend.
13. De recreant vrijwaart de ondernemer voor de gevolgen van de eventuele
aanwezigheid van asbest en chemisch afval op de plaats, tenzij die aanwezigheid
verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de
ondernemer liggen. De kosten van het verwijderen, afvoeren en verwerken
van asbest en chemisch afval zijn in het eerstbedoelde geval voor rekening
van de recreant.
Artikel 16: Wet- en regelgeving
1. De recreant zorgt ervoor dat de plaats en het kampeermiddel steeds voldoen
aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de ondernemer
zijn en worden gesteld.
2. De ondernemer heeft het recht zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel
van de recreant of hiertoe toestemming te geven aan een door hem
aan te wijzen derde om het kampeermiddel op de in het eerste lid bedoelde
eisen te controleren. De controle dient tevoren schriftelijk door de ondernemer
aan de recreant bekendgemaakt te worden.
Artikel 17: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een
goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke
staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het
terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te
leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,
bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen
van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer.
Artikel 18: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere schade dan
letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000 per
gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op
zijn terrein tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de
ondernemer.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden
of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen,
tenzij hij een beroep kan doen op overmacht dan wel deze storingen
verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen,
gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant, tenzij er sprake
is van overmacht.
6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de mederecreant(en)
en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de
mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
7. De ondernemer dient na melding door de recreant van overlast veroorzaakt door
(een) andere recreant(en) op het terrein, passende maatregelen te nemen.
Artikel 19: Geschillenregeling
1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse
rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
3. In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst moet het
geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij
de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie
te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,
moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken
of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te
maken.
Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan
een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil
aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze
keuze gebonden.
4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie
Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een
geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood
of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten
grondslag ligt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Artikel 20: Nakomingsgarantie
RECRON zal de verplichting van de ondernemer -indien deze RECRON-lid is
ten tijde van het aanhangig maken van het geschil- tegenover de recreant, hem
in een beslissing door de Geschillencommissie opgelegd, overnemen onder de
voorwaarden zoals opgenomen in de Regeling Nakomingsgarantie (zie: www.
recron.nl/nakomingsgarantie), indien de ondernemer de beslissing niet binnen
de daarvoor gestelde termijn heeft opgevolgd.
Artikel 21: Wijzigingen
Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met
de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de
Consumentenbond, tot stand komen.
Artikel 22: Toepasselijkheid
1. De ondernemer is verplicht deze voorwaarden vanaf 1 maart 2016 op alle
overeenkomsten van toepassing te verklaren.
2. De ondernemer heeft de verplichting om deze voorwaarden aan de recreant
te overhandigen of toe te zenden.
V 2.1 februari 2016